Текущи проекти:

ПРОЕКТ по МЯРКА 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР 2007-2013 година

1. Проектът е одобрен от Държавен Фонд „ Земеделие” и предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е съгласно Наредба № 23от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

2. Проектът се реализира с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/

3. Старт на проекта -01.09.2010 г.

4. Продължителност -18 месеца

 

Същност на проекта:

Обучение на земеделски производители с продължителност 150 часа по следните теми:

1. Иновации в областта на растениевъдството – 4 групи по 15 човека;

2. Иновации в областта на животновъдството - 2 групи по 15 човека;

3. Иновации в областта на растениевъдството и животновъдството – 2 групи по 15 човека;

 

Обученията се провеждат в гр.Сливен, както и в бази за практическо обучение- с.Панаретовци /по животновъдство/ и в с.Драгоданово –/по растениевъдство/

Обучението е напълно БЕЗПЛАТНО за обучаемите. Разходите за храна , нощувка и транспорт до базите за практическо обучение се поемат по проекта.

 

В обученията се включват обучаеми от всички региони на страната, които са:

1. регистрирани земеделски производители

2. управители или наети по трудов договор лица в регистрирани като земеделски производители земеделски кооперации или други юридически лица

3. млади фермери с одобрени проекти по мярка 112 от ПРСР

 

ВАЖНО :

1. С предимство се записват в курсовете млади фермери с одобрени проекти по мярка 111 от ПРСР

2. В периода 29.11.2010 г.-22.12.2010 г. е проведен еди курс включващ 2 групи по 15 човека на тема” Иновации в областта на растениевъдството"

Заявления за участие в курсовете се приемат в офиса на фондацията на адрес: с.Драгоданово 8888 област Сливен пл.” Демокрация”№ 1 За контакти: 04 512 2026 ; 0878507832 ; 0877357314

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стойко Патарев  My status